Predpoklady prijatia na vzdelanie

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a splnil podmienky prijímacieho konania.
Ministerstvo školstva SR určuje profilové predmety na prijímacie skúšky pre školský rok 2009/2010 na stredné školy takto:
gymnázium - slovenský jazyk a matematika