norway grantssreea grants
fond NIL

Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu prostredníctvom Fondu NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania“.


 

PROJEKT SLOVENSKO-NÓRSKEJ MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE 

Spoznávanie rôznorodého kultúrneho dedičstva a pamiatok UNESCO na Slovensku a v Nórsku

 

 

Prostredníctvom aktivít projektu sa chceme zamerať na vytvorenie dlhodobej bilaterálnej spolupráce medzi študentmi a pedagógmi nášho gymnázia a Molde videregaende skole v Nórsku.

NorwayHlavným cieľom je cez spoznávanie kultúrneho dedičstva, tradícií, historických hodnôt a zvykov pomôcť mladým ľuďom lepšie pochopiť svoje vlastné kultúry, nachádzať spoločné prvky a vyzdvihovať jedinečné a získanie informácií o ďalších kultúrach a krajinách. Zorganizovaním dvoch výmenných odborných exkurzií, spoločných študentských seminárov, zostavením trojjazyčného obrázkového študentského slovníka (slovensko-anglicko–nórsky), bude podporená výmena skúseností v oblasti vzdelávania a zlepšenie vzájomnej informovanosti.

Jedným s cieľov projektu je nadväzovanie dialógu medzi mladými ľuďmi a podpora záujmu o slovenský jazyk v Nórsku a naopak. Výsledkom projektu budú spoločné práce študentov na web stránkach, prezentácie na seminároch a vytvorenie študentského trojjazyčného slovníka. Učitelia si budú môcť vymeniť skúsenosti a informácie s kolegami, spolu vytvárať metódy a prístupy, prípadne testovať a zavádzať do praxe nové organizačné a pedagogické prístupy.

 

Výmenného pobytu sa zúčastní 9 študentov a 6 učiteľov zo Slovenska a 12 študentov a 4 učitelia z Nórska. Z našej školy sa výmenného pobytu zúčastnia Barbora Brnušáková, Peter Ganzarčík, Michal Medrický, Viktor Kutný, Lívia Stašaková, Barbora Šivecová, Katarína Tarcalová, Dominika Vargová, Bibiána Žáková

Študenti GLS

Molde