Deň študenstva na GLS
 

         17. november je na Gymnáziu L. Stöckela tradične spojený s rôznymi podujatiami, do ktorých sa zapájajú študenti, profesori, rodičia i zamestnanci školy. Ani tento rok nebol výnimkou. V piatok 14. novembra, posledný deň v škole pred Dňom študentstva, sa už pred 9. hodinou začali zhromažďovať študenti a ďalší hostia vo vestibule budovy školy. Mali na to dôvod. Chceli sa zúčastniť na slávnostnom otvorení dvoch výstav, ktorými začínali oslavy významného študentského sviatku.

Prvou bola výstava fotografií členov Klubu digitálnej fotografie pri GLS na tému Pohľad na nebo a druhá pod názvom D2 bola výstava výtvarných prác študentov, v ktorých dominovali grafiky študenta 4. ročníka GLS Maroša Barana. Po úvodných slovách riaditeľa školy RNDr. Marcela Tribusa výstavu fotografií slávnostne otvorila úspešná domáca fotografka Veronika Roháľová a po nej sa k slovu dostal akademický sochár Martin Kutný. Spomienky na jeho „gymnaziálne časy“, vyjadrený vzťah a pocity k výtvarnému umeniu a  k vystavovaným prácam dotvárali slávnostné okamžiky prestrihovania pásky druhej výstavy pod názvom D2. 

Ďalším podujatím, ktoré má na GLS už dlhoročnú tradíciu, bola slávnostná akadémia v mestskej športovej hale Mier. Bohatý kultúrny a dynamický program, ktorý spontánne strhával divákov v hľadisku, dával dobrý priestor na prejavenie talentu a schopností účinkujúcich študentov a ich profesorov RNDr. Petra Bubáka a Ing. Štefana Biroša pod režijnou taktovkou Mgr. Edity Koščovej. Spokojnosť vyjadrili verejne na palubovke športovej haly aj noví prváci, ktorých starší spolužiaci aj takto oficiálne prijímali medzi seba.

Najvýznamnejšou udalosťou slávnostnej akadémie bolo už po tretíkrát udeľovanie Ceny riaditeľa Gymnázia L. Stöckela. V tomto roku bola cena udelená študentom, ktorí v poslednom roku reprezentovali školu, Bardejov a  Slovenskú republiku na rôznych súťažiach a podujatiach v zahraničí. Ocenení boli: Zuzana Špirková za zlatú medailu získanú na medzinárodnej prírodovednej olympiáde Európskej únie EUSO 2008 na Cypre, Stanislava Stojkovičová za bronzovú medailu získanú na medzinárodnej biologickej súťaži BUSEF v Turecku, Veronika Roháľová za reprezentáciu školy na fotografických výstavách a za spoluprácu pri tvorbe poľsko-slovenskej obrazovej publikácie Pogranicze polsko-slowackie, Ján ŠurkalaZuzana Poláková za 2. miesto  získané v medzinárodnej dejepisnej súťaži EUSTORY a za reprezentáciu Slovenska v švajčiarskom Scoule a Martin Urban za výsledky dosiahnuté vo fyzikálnej olympiáde a za reprezentáciu Slovenska v švajčiarskom CERNe.

Za dosiahnuté výsledky vďačia títo študenti svojim schopnostiam, podmienkam, ktoré im boli v škole vytvorené, ale aj profesorom, ktorí ich pri odbornom raste viedli. V minulom školskom roku Gymnázium L. Stöckela dosiahlo celý rad ďalších úspechov, za ktoré bolo udelených úspešným študentom takmer 100 riaditeľských pochvál.  A dosiahnuť sa to dá len dobrou spoluprácou školy s ľuďmi, ktorí majú dobrý vzťah k výchove, k vzdelávaniu, skrátka ku škole. Preto sa riaditeľ Gymnázia L. Stöckela rozhodol udeliť cenu aj PhDr. Anne Šimovej za úspešnú prípravu študentov na medzinárodnú dejepisnú súťaž EUSTORY a za dlhoročnú redaktorskú prácu pri tvorbe  školských časopisov a publikácií, Ing. Miroslavi Matysovi za dlhoročnú ústretovú spoluprácu na úrovni školskej samosprávy pri Gymnáziu L. Stöckela v Bardejove a mestu Bardejov za ústretovosť a pomoc pri zabezpečení školských a mimoškolských aktivít a za komplexnú úpravu Parku A. Jiráska.

Slávnostnú atmosféru udeľovania Cien riaditeľa GLS umocňovala aj prítomnosť primátora mesta Bardejov MUDr. Borisa Hanuščáka, ktorý všetkým oceneným osobne zablahoželal k dosiahnutým výsledkom.

Posledným podujatím Dňa študentstva bola tradične popoludňajšia neformálna imatrikulácia prvákov svojimi o rok staršími spolužiakmi medzi múrmi školy a v školskej jedálni.

Medzinárodný deň študentstva na Gymnáziu L. Stöckela teda postupne prechádzal od spomienok na tragické udalosti v novembri 1938, cez spomienky na prelomový november 1989, až k úspešnej prítomnosti GLS a končil bezprostredným optimizmom najmladšej generácie na gymnáziu.
B. Š.

Fotogaléria:

cena_riaditela.jpgakademia1.jpgakademia2.jpgakademia3.jpg